Ordin Nr. 5086/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind scolarizarea la domiciliu, respectiv infiintarea de grupe/clase in spitale
Mar 22 2017

Ordin Nr. 5086/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind scolarizarea la domiciliu, respectiv infiintarea de grupe/clase in spitale

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 933 din 21 noiembrie 2016

In temeiul prevederilor art. 52 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aproba Metodologia-cadru privind scolarizarea la domiciliu, respectiv infiintarea de grupe/clase in spitale, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.575/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind scolarizarea la domiciliu, respectiv infiintarea de grupe/clase in spitale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 797 din 10 noiembrie 2011.

ART. 3

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 4

Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala management si resurse umane, Directia minoritati, Directia generala buget finante, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice,

Mircea Dumitru

 

Bucuresti, 31 august 2016.

Nr. 5.086.

ANEXA

METODOLOGIE-CADRU

privind scolarizarea la domiciliu, respectiv infiintarea de grupe/clase in spitale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

ART. 1

Prezenta metodologie reglementeaza cadrul general, institutional, conceptual si procedural, prin care se realizeaza scolarizarea la domiciliu si infiintarea de grupe/clase in spitale.

ART. 2

 • Obiectul prezentei metodologii il constituie organizarea scolarizării la domiciliu, respectiv infiintarea de grupe/clase in spitale, ca forme de educatie adaptate, in conformitate cu legislatia in vigoare.
 • Beneficiarii acestor forme de educatie adaptate sunt copiii/elevii nedeplasabili, cu boli cronice sau cu boli care necesita perioade de spitalizare mai mari de 4 saptamani, cu sau fara alte deficiente asociate, care, temporar sau permanent, nu pot frecventa cursurile scolare in cadrul unitatii de invatamant.
 • Prezenta metodologie contine reglementari cu privire la:
 • a) cadrul legislativ privind scolarizarea la domiciliu si infiintarea de grupe/clase in spitale;
 • b) factorii implicati in scolarizarea la domiciliu si infiintarea si functionarea unor grupe/clase in spitale;
 • c) organizarea procesului instructiv-educativ la domiciliu si in spitale;
 • d) evaluarea elevilor scolarizati la domiciliu si in spitale.
 • Scopul scolarizarii la domiciliu si in spitale este acela de a le acorda elevilor aflati in imposibilitatea frecventarii scolii de masa sansa de a atinge un nivel de educatie corespunzator particularitatilor individuale, premisa a unei bune integrari sociale si profesionale.
 • Specificul educatiei la domiciliu si in spitale este reprezentat de adaptarea desfasurarii procesului instructiv-educativ la posibilitatile de educatie individuala ale fiecarui copil si la mediul in care se desfasoara acest proces.
 • Obiectivele urmarite prin scolarizarea la domiciliu, respectiv prin infiintarea de grupe/clase in spitale sunt:
 1. a) asigurarea continuitatii scolarizarii, care sa permita elevului sa promoveze anul de studiu in curs sau sa participe la evaluarile organizate pentru finalizarea unui nivel de invatamant;
 1. b) crearea si dezvoltarea unei bune relatii de comunicare intre mediul scolar si cel al copiilor, elevilor si tinerilor scolarizaţi la domiciliu/spital;
 1. c) asigurarea cadrului de actiune comuna a cadrelor medicale si a cadrelor didactice implicate in recuperarea si educatia elevilor.

ART. 3

Prezenta metodologie opereaza cu un ansamblu de concepte, principii, termeni, expresii specifice si abrevieri, definit in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta metodologie.

CAPITOLUL II

Şcolarizarea la domiciliu

SECŢIUNEA 1

Factori implicaţi

ART. 4

Beneficiaza de scolarizare la domiciliu, pe o perioada determinata, copiii/elevii/tinerii nedeplasabili, cu boli cronice, cu sau fara alte deficiente asociate, si elevii aflti in stare de convalescenta de lunga durata, dupa afectiuni/traumatisme care au necesitat sau nu interventii chirurgicale, tratamente spitalicesti etc.

ART. 5

Categoriile de deficiente (afectari) pentru care se va avea in vedere scolarizarea la domiciliu, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adopţie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele:

 1. afectari (deficiente) ale sistemului nervos si functiilor mentale globale;
 2. afectari ale structurilor si functiilor senzoriale;
 3. afectari ale structurii laringelui si functiilor sale;
 1. afectari ale structurii si functiilor sistemelor cardiovascular, respirator si imunitar;
 1. afectari ale structurii si functiilor sistemelor digestiv, metabolic si endocrin;
 1. afectari ale structurii si functiilor aparatului urinar;
 1. afectari ale structurii si functiilor aparatului locomotor si corespunzatoare miscarii si ale muschilor;
 1. afectari ale structurii pielii, anexelor si functiilor tegumentului;
 1. afectari legate de boala canceroasa;
 1. afectari multiple ale organismului legate de boli genetice invalidante;
 2. afectari ale organismului legate de transplantul de organe.

ART. 6

 • Evaluarea dosarului care contine documentele referitoare la starea de sanatate a copiilor/elevilor/tinerilor in vederea scolarizarii la domiciliu se realizeaza la cererea parintilor/tutorelui legal instituit, de catre Serviciul de evaluare si orientare scolara si profesionala, denumit in continuare SEOSP, din cadrul centrului judetean de resurse si asistenta educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala, denumite in continuare C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E., care va contine:
 1. a) cerere-tip pentru evaluare complexa si orientare scolara si profesionala;
 2. b) documente de identitate (copie a certificatului de nastere al copilului/elevului/tanarului sau a actului de identitate; copia buletinului de identitate/cartii de identitate al/a parintilor/tutorelui legal instituit; copie a documentului prin care se face dovada ca persoana care semneaza cererea este tutorele legal instituit al copilului/elevului/tanarului, dupa caz);
 3. c) dosar medical, continand: certificat/raport medical, cu recomandare explicita pentru scolarizarea la domiciliu, eliberat de un medic de specialitate, conform legislatiei in vigoare; fisa medicala sintetica;
 4. d) fisa de evaluare psihologica, după caz;
 5. e) dosar educational, cuprinzand rezultatele evaluarilor precedente, respectiv copie a foii matricole a elevului, fisa psihopedagogica, portofoliu, acolo unde este cazul;
 6. f) raportul de ancheta sociala, dupa caz;
 7. g) copie a ultimului certificat de orientare scolară si profesionala, la reorientare.
 • Parintele/Tutorele legal instituit depune cererea semnata, impreuna cu documentele mentionate la alin. (1), la SEOSP.
 • Cererea se inregistreaza numai in conditiile in care sunt anexate toate documentele mentionate la alin. (1).

ART. 7

 • In urma evaluarii dosarului, C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E. elibereaza certificatul de orientare scolara si profesionala, in care se va specifica tipul unitatii de invatamant care va organiza scolarizarea la domiciliu (scoala de masa sau scoala speciala).
 • Inscrierea se face in urma unei solicitari scrise din partea parintelui/tutorelui legal instituit, de regula la unitatea de invatamant aflata in proximitatea domiciliului, denumita in continuare unitate de invatamant rezidentiala, in limita planului de scolarizare aprobat.
 • Unitatea de invatamant care organizeaza scolarizarea copilului/elevului/tanarului la domiciliu elaboreaza si supune spre aprobare inspectoratului şcolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, denumit in continuare I.S.J/I.S.M.B., planul educational individualizat (P.E.I.) si propunerile privind cadrul didactic/cadrele didactice care asigura instruirea elevului la domiciliu.

ART. 8

 • Monitorizarea cursurilor desfasurate pe perioada de scolarizare la domiciliu revine in totalitate unitatii de invatamant rezidentiale.
 • Reevaluarea gradului de handicap si a orientarii scolare si profesionale a copiilor se face cu 30 de zile inainte de expirarea certificatului de orientare scolara si profesionala sau, dupa caz, la cererea parintelui/tutorelui legal instituit.

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea procesului instructiv-educativ

ART. 9

 • Elevii scolarizaţi la domiciliu studiaza toate disciplinele din planurile-cadru corespunzatoare nivelului lor de studii.
 • Copiii scolarizati la domiciliu beneficiaza de planuri educationale individualizate elaborate pe baza programelor scolare adaptate de catre cadrele didactice de specialitate din unitatea de invatamant organizatoare a scolarizarii la domiciliu, aprobate de I.S.J./I.S.M.B.
 • Durata orei de curs pentru invatamantul primar este de 45 de minute, iar pentru invatamantul gimnazial si liceal este de 50 de minute.
 • Numarul maxim de ore/saptamana este de 4 ore pentru invatamantul primar, 6 ore pentru invatamantul gimnazial si de 8 ore pentru invatamantul liceal.

ART. 10

Categoriile de personal incadrat pentru activitatea de predare in programul de scolarizare la domiciliu sunt urmatoarele:

 • profesor pentru invatamantul primar;
 • invatator itinerant si de sprijin;
 • profesor de specialitate pentru invatamantul gimnazial;
 • profesor itinerant si de sprijin pentru invatamantul gimnazial;
 • profesor de specialitate pentru invatamantul liceal;
 • profesor itinerant si de sprijin pentru invatamantul liceal.

Profesorul pentru invatamantul primar este incadrat cu 4 ore/saptamana/elev, retribuite in regim de plata cu ora.

Invatatorul itinerant si de sprijin este incadrat cu 4 ore/saptamana/elev, cuprinse in norma didactics de predare-invatare-evaluare sau in regim de plata cu ora.

In invatamantul gimnazial sunt incadrate, in total, 6 ore/saptamana /elev, repartizate pentru toate ariile curriculare, in regim de plata cu ora.

In invatamantul gimnazial sunt incadrate, in total, 5 ore/saptamana/elev, pentru profesorii itineranti si de sprijin, cuprinse in norma

didactica de predare-invatare-evaluare sau in regim de plata cu ora.

In invatamantul liceal sunt incadrate, in total, 8 ore/saptamana/elev, repartizate pentru toate ariile curriculare, in regim de plata cu ora.

In invatamantul liceal sunt incadrate, in total, 6 ore/saptamana/elev, pentru profesorii itineranti si de sprijin, cuprinse in norma didactica de predare-invatare-evaluare sau in regim de plata cu ora.

In situatia in care Comisia de orientare scolara si profesionala (COSP) din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E., in urma evaluarii dosarului copilului/elevului/tanarului, nu recomanda, prin certificatul de orientare scolara si profesionala, servicii de sprijin, orele alocate conform prezentei metodologii cadrelor didactice itinerante si de sprijin pot fi atribuite cadrelor didactice de specialitate.

In functie de situatia medicala a elevului, dovedita prin documente medicale, la recomandarea SEOSP din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E., mentionata in Certificatul de orientare scolara si profesionala, se pot norma cate doua ore/saptamana pentru terapii specifice (psiholog, kinetoterapeut, psihopedagog, logoped), conform certificatului de incadrare in grad de handicap si/sau de orientare scolara.

În realizarea procesului educativ la domiciliu pot fi implicate şi alte persoane (elevi, studenţi etc.), pe bază de voluntariat, pentru activităţi educative complementare şi de socializare.

ART. 11

 • S.J./I.S.M.B. monitorizeaza procesul instructiv-educativ, recuperatoriu si de integrare a elevilor, aproba si monitorizeaza incadrarea cu personal didactic a unitatilor de invatamant care asigurs scolarizarea la domiciliu si comunica hotararea unitatii de invatamant rezidentiale in vederea asigurarii personalului didactic si a organizarii procesului educativ.
 • Unitatile de invatamant care organizeaza scolarizarea la domiciliu inscriu elevii in registrul matricol, corespunzator clasei specificate in certificatul de orientare profesionala eliberat de COSP din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E., cu mentiunea „Scolarizat la domiciliu”, si asigura incadrarea corespunzatoare pentru organizarea procesului educativ la domiciliu si aplicarea planului educational individualizat.
 • Fiecare elev scolarizat la domiciliu va fi cuprins in catalogul clasei corespunzatoare nivelului sau de studii, facandu-se specificarea la mentiuni: „Scolarizat la domiciliu”, conform Certificatului de orientare scolara si profesionala nr. …….
 • Registrul matricol se completeaza pe baza rezultatelor consemnate in catalog.
 • Consiliul de administratie al unitatii de invatamant va emite decizia pentru numirea cadrului/cadrelor didactic/didactice ce va/vor asigura scolarizarea la domiciliu pe perioada specificata in Certificatului de orientare scolara si profesionala.
 • Efectuarea orelor de curs se justifica prin consemnarea in condica de prezenta a unitatii de invatamant rezidentiale, conform unei diagrame de prezenta cu semnatura parintelui.

ART. 12

 • Anual, intre I.S.J./I.S.M.B., C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E. si unitatea de invatamant care asigura scolarizarea la domiciliu se vor incheia protocoale de colaborare pentru fiecare elev aflat in aceasta situatie.
 • Protocoalele de colaborare vor cuprinde obiectivul, atributiile factorilor implicati in scolarizarea la domiciliu si proceduri clare de comunicare.

SECTIUNEA a 3-a

Evaluarea elevilor scolarizati la domiciliu

ART. 13

 • Cadrele didactice desemnate pentru scolarizarea la domiciliu vor efectua evaluari predictive, formative si sumative, in conformitate cu planificarile semestriale.
 • Pentru toate tipurile de evaluare, la toate nivelurile, se acorda cate 4 ore semestrial.
 • La disciplinele la care se sustine lucrare scrisa semestriala pe baza programei adaptate, planificarea acesteia se va face cu cel putin 30 de zile inainte de sustinere.

ART. 14

 • Elevii scolarizati la domiciliu beneficiaza, dupa caz, de plan remedial individualizat, ca urmare a rapoartelor de evaluare anuala, elaborate de cadrele didactice implicate in scolarizarea la domiciliu.
 • Pe baza rapoartelor de evaluare anuala intocmite de catre cadrele didactice care au realizat scolarizarea la domiciliu, daca se constata necesitatea, se elaboreaza, de catre cadrele didactice din unitatea de invatamant, planul remedial individualizat, care se aproba de catre I.S.J./I.S.M.B.

CAPITOLUL III

Infiintarea de grupe/clase in spitale

SECTIUNEA 1

Factori implicati

ART. 15

 • Elevii cu boli cronice, tulburari neurologice sau cu boli care necesita perioade de spitalizare mai mari de 4 saptamani beneficiaza de infiintare de grupe/clase in cadrul unitatii sanitare in care sunt internati.
 • Procesul instructiv-educativ desfasurat in grupele/clasele din spitale se va desfasura in functie de specificul bolii, perioada de spitalizare, de diagnosticul/prognosticul bolii si de anul de studiu in care este inscris elevul in anul scolar respectiv.
 • Pe timpul scolarizarii in clasele/grupele din unitatile spitalicesti, elevii au acces la toate resursele de reabilitare/recuperare psihointelectuala, medicala si sociala, la alte servicii de interventie specifice/necesare si disponibile in comunitate sau in unitati specializate.

ART. 16

Categoriile de deficiente (afectari), incadrate in categoria bolilor cronice, pentru care se va avea in vedere infiintarea de grupe/clase in spitale sunt urmatoarele:

a) afectiuni metabolice;

b) afectiuni rare, sistemice, genetice, autoimune;

c) afectiuni oncologice;

d) afectiuni infectioase;

e) afectiuni nefrologice;

f) afectiuni neurologice;

g) patologie psihiatrica.

ART. 17

Evaluarea stării de sănătate a elevilor în vederea înfiinţării de grupe/clase în spitale se face prin diagnosticul medicului curant, pe baza foii de observaţie, cu recomandarea de înscriere în grupele/clasele înfiinţate în unităţi spitaliceşti.

ART. 18

Serviciile de scolarizare in spitale sunt organizate de institutii care apartin Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice:

a) I.S.J./I.S.M.B.;

b) C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E.;

c) centrele scolare pentru educatie incluziva (C.S.E.I.);

d) unitati scolare (invatamant de masa, invatamant special) si de institutii care apartin Ministerului Sanatatii:

e) spitalele de pediatrie, pentru boli cronice pediatrice;

f) centrele pentru sanatate mintala (C.S.M.), preventie primara si preventie secundara pentru copii/tineri cu patologie psihiatrica si neurologica.

ART. 19

 • Elevilor cu deficienţe de învăţare, adaptare, integrare, tulburări de limbaj, înscrişi în clase/grupe organizate în unităţi spitaliceşti, li se asigură servicii educaţionale de sprijin şi asistenţă psihopedagogică suplimentare, organizate, de asemenea, în spital.
 • Serviciile oferite copiilor/elevilor în clasele/grupele din unitatile spitalicesti sunt asigurate prin intermediul unitatilor de invatamant de masa/unitatilor de invatamant special/C.S.E.I.

ART. 20

 • Propunerea de orientare/inscriere in clasa se face de catre medicul curant pe baza diagnosticului medical si a scrisorii medicale care sa ateste necesitatea ramanerii in regim de spitalizare a copilului/elevului pentru o perioada mai mare de 4 saptamani, la solicitarea parintelui sau a reprezentantului legal.
 • Orientarea scolara si inscrierea elevilor in clase/grupe organizate in unitati spitalicesti se fac pe baza urmatoarelor documente:
 • a) scrisoare medicala, care sa ateste necesitatea spitalizarii pe o perioada mai mare de 4 saptamani;
 • b) solicitarea parintelui sau a reprezentantului legal.
 • Decizia de orientare/inscriere se ia de catre COSP din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E., cu acordul parintelui sau al reprezentantului legal.

Inscrierea elevilor in clase/grupe din unitati spitalicesti se face intr-un registru-catalog, pe baza urmatoarelor documente:

a) certificatului de orientare scolara si profesionala eliberat de catre COSP din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E.;

b) planul medical de recuperare a elevului;

c) alte documente necesare primirii drepturilor pe perioada spitalizarii.

ART. 21

Propunerea de orientare/reintegrare in unitatea de invatamant de provenienta sau de continuare a procesului instructiv-educativ in clase/grupe din spital sau la domiciliu se face de catre medicul curant, cu acordul parintelui/tutorelui legal instituit.

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea procesului instructiv-educativ in spitale

ART. 22

 • Elevii scolarizati in spitale studiaza toate disciplinele din planurile-cadru corespunzatoare nivelului lor de studii.
 • Activitatile de predare-invatare-evaluare sunt organizate in conformitate cu prevederile planului-cadru in vigoare pentru invatamantul de masa, invatamantul special sau invatamantul special integrat.
 • Anual, pe baza unei analize de nevoi referitoare la numarul de copii/elevi care in anul scolar anterior au necesitat scolarizarea in spital, spitalele fac propuneri de infiintare a claselor/grupelor catre C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E.
 • J.R.A.E./C.M.B.R.A.E. inainteaza solicitarile catre I.S.J./I.S.M.B.
 • Solicitarile vor fi formulate si transmise pana la finalul lunii octombrie a fiecarui an, in vederea aprobarii posturilor si a normarii acestora pentru anul scolar urmator.
 • Inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti aproba infiintarea claselor/grupelor si normeaza cadrele didactice pe posturile aferente, pentru spitalele care solicita functionarea claselor/grupelor in acest regim.
 • Infiintarea unei clase/grupe in spitale este posibila pentru un numar de cel putin 4 si nu mai mult de 12 elevi spitalizati, care pot beneficia, conform legii, de acest tip de scolarizare (variabil in functie de diagnostic, tip de deficienta, in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a invatamantului special si special integrat, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.573/2011).
 • Cadrele didactice incadrate pe posturi in clase/grupe din spitale au dreptul sa participe la toate etapele miscarii personalului didactic, conform metodologiei aflate in vigoare, urmand calendarul aprobat anual prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice.
 • Incadrarea personalului didactic se face in conformitate cu prevederile legislative in vigoare, in functie de curriculumul utilizat.
 • Incadrarea personalului didactic pentru scolarizarea in spitale se face si prin completare de norma sau in regim de plata cu ora.
 • Clasele/Grupele din spital vor fi organizate ca invatamant simultan, dupa cum urmeaza:

a) invatamant prescolar;

b) invatamant primar: clasa pregatitoare, clasele I – III si clasele II – IV;

c) invatamant gimnazial: clasele V – VIII.

d) invatamant liceal/profesional: clasele IX – XII.

Cadrele didactice repartizate in spital vor beneficia de cursuri de instruire cu privire la specificul activitatii unitatii spitalicesti, organizate si aprobate de conducerea spitalelor in care isi desfasoara activitatea.

ART. 23

 • Pentru o comunicare interinstitutionala eficienta se incheie protocoale de colaborare intre:

a) I.S.J./I.S.M.B., C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E. si spitalele unde funcţionează grupe/clase de elevi, pentru infiintarea claselor/grupelor; se normeaza cadrele didactice pe posturile aferente, pentru spitalele care solicia functionarea acestei forme educationale;

b) unitati de invatamant special/C.S.E.I. si spitalele unde functioneaza grupe/clase de elevi, pentru furnizare de servicii;

c) unitati de invatamant special/C.S.E.I. si unitatile de invatamant in care sunt inscrisi elevii, pentru furnizare de servicii si evidenta situatiei scolare.

(2) Protocoalele de colaborare vor cuprinde obiectivul, atributiile factorilor implicati in activitatea grupelor/claselor din spital si proceduri clare de comunicare intre factorii implicati.

ART. 24

(1) Programele scolare sunt elaborate pe niveluri de invatamant – prescolar, primar, gimnazial, profesional, liceal, la toate disciplinele de invatamant.

(2) In clasele/grupele care utilizeaza planul-cadru valabil in scoala de masa se aplica programele scolare si manualele corespunzatoare acestuia.

(3) In activitatea curenta cu elevii cu deficienta mintala se lucreaza conform programelor scolare pentru invatamantul special, corespunzatoare tipului de deficienta; sunt vizate diferentierea si individualizarea demersului educational prin programe de interventie personalizata, prin adaptari curriculare.

(4) Parcurgerea continuturilor de invatare pe perioada scolara se realizeaza de fiecare cadru didactic prin proiectare didactica si prin realizarea si aplicarea unor programe de interventie personalizata.

(5) Programul instructiv-educativ si de recuperare se desfasoara in intervalul orar 9,00 – 16,00, in prima parte a zilei derulandu-se activitati instructiv-educative, iar in a doua parte activitati de recuperare.

ART. 25

(1) Inscrierea elevilor in clasele/grupele din spitale se realizeaza la cererea scrisa a parintilor/tutorelui legal instituit, in baza unui dosar depus la C.S.E.I., care gestioneaza clasele/grupele din spitale si care va contine urmatoarele documente:

 1. cerere-tip;
 2. scrisoare medicala;
 3. certificat de orientare scolara si profesionala, eliberat de COSP din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E.;
 4. documente de identitate (copie a certificatului de nastere al copilului/elevului/tanarului sau a actului de identitate; copia buletinului de identitate/cartii de identitate al/a parintilor/tutorelui legal instituit; copie a documentului prin care se face dovada ca persoana care semneaza cererea este tutorele legal instituit al copilului/elevului/tanarului, dupa caz);
 5. dosar educational, cuprinzand situatia scolara si evaluarea educationala pana la momentul solicitarii, eliberate de unitatea de invatamant de provenienta a elevului.

(2) Documentele in care se tine evidenta elevilor de catre unitatea de invatamant de rezidenta sunt registrul de evidenta si catalogul.

 • La internare, unitatea de invatamant care il are in evidenta primeste adeverinta de scolarizare in spital, conform formularului-tip prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta metodologie.
 • La externare, unitatea de invatamant care il are in evidenta primeste situatia şcolara/foaia matricola, in functie de perioada scolarizarii in clasa/grupa din unitatile spitalicesti, conform formularului-tip prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta metodologie.

ART. 26

Documentele justificative pentru cadrele didactice sunt:

a) condica de prezenta, care va fi semnata in spitalul unde se scolarizeaza elevii internati;

b) situatia centralizata a prezentei cadrelor didactice la activitatea din spital, care va fi prezentata pentru pontaj de catre profesorul coordonator desemnat de catre consiliul de administratie al C.S.E.I.

SECTIUNEA a 3-a

Evaluarea elevilor scolarizati in spitale

ART. 27

 • Evaluarea achizitiilor/competentelor elevilor se face potrivit normelor in vigoare valabile pentru invatamantul de masa, respectiv pentru invatamantul special si special integrat, prin probe/teste scrise/orale.
 • Notarea elevilor se realizeaza conform nivelului de scolarizare, pentru fiecare disciplina, domeniu de studiu, respectiv modului de pregatire adaptat situatiei particulare a elevilor spitalizati; ritmicitatea notarii variaza in functie de numarul de ore saptamanal alocat fiecarei discipline.
 • Notele/Calificativele se inregistreaza in catalog; la externare, elevul primeste adeverinta cu situatia scolara si foaia matricola, după caz.

ART. 28

 • La inscrierea elevilor in grupa/clasa din spital, unitatea de invatamant special/C.S.E.I. solicita unitatii de invatamant de provenienta fisa psihopedagogica a elevului, in care apar si precizari legate de situatia scolara a acestuia pana la internarea lui in spital.
 • Elevii care la externare nu au situatia scolara incheiata la toate disciplinele de invatamant din planul-cadru sunt declarati amanati si pot sustine evaluarea in semestrul sau anul scolar urmator, conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

ART. 29

 • Planul remedial pentru fiecare elev internat si scolarizat in grupa/clasa din spital, intocmit de cadrele didactice care realizeaza scolarizarea elevului in grupe/clase de spital, poate fi reconsiderat in urma evaluarilor partiale si adaptat in functie de evolutia scolara si a starii de sanatate ale elevului.

(2) Evaluarile partiale se fac dupa consultarea medicului curant, in functie de starea si evolutia sanatatii elevului pacient.

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 30

Finantarea se asigura din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor locale/consiliilor judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin institutia care furnizeaza servicii de scolarizare, indiferent de locul de domiciliu al elevilor.

ART. 31

 • S.E.I. este unitate de invatamant special, cu personalitate juridica. Gestionarea patrimoniului si activitatea financiara a unitatii de invatamant special si a unitatilor pentru invatamantul de masa se realizeaza potrivit prevederilor legale in vigoare pentru invatamantul special.
 • Spatiile in care clasele/grupele isi desfasoara procesul instructiv-educativ si de recuperare sunt asigurate de catre spitale, iar dotarea materiala necesara asigurarii calitatii procesului instructiv-educativ si de recuperare este asigurata de I.S.J./I.S.M.B. 

ART. 32

La sfarsitul fiecarui an scolar, conform protocoalelor incheiate, I.S.J./I.S.M.B. va face o evaluare a eficientei activitatii desfasurate in grupele/clasele din spitale, cu scopul imbunatatirii colaborarii dintre institutiile implicate.

ANEXA 1

la metodologia-cadru

Concepte, principii, termeni, expresii specifice si abrevieri. Concepte si principii

In intelesul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1) Deficienta – absenta, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei functii (leziune anatomica, tulburare fiziologica sau psihologica) a individului, rezultand in urma unei maladii, accident sau perturbare, care ii impiedica participarea normala la activitate in societate.

2) Educatia speciala este ansamblul proceselor de punere in aplicare a programelor, activitatilor de invatare si asistenta complexa de recuperare-compensare (psihoterapeutica, medicala, sociala, culturala) adaptate persoanelor care nu reusesc independent sa atinga, temporar sau pe toata durata scolarizarii, un nivel de dezvoltare corespunzator varstei, pentru formarea competentelor de baza in vederea pregatirii pentru viata de adult.

3) Scoala speciala – unitate de invatamant in care se asigura educatie si interventie psihopedagogica de catre profesori specializati persoanelor cu diferite tipuri si grade de dizabilitati/deficiente.

4) Cerinte educationale speciale (CES) – necesitati educationale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educatiei adaptate particularitatilor individuale si celor caracteristice unei anumite deficiente/dizabilitati sau tulburari/dificultati de invatare sau de alta natura, precum si o asistenta complexa (medicala, sociala, educationala etc.).

5) Integrarea (scolara) este procesul de adaptare a persoanei cu cerinte educationale speciale la normele si cerintele scolii pe care o urmeaza, de stabilire a unor relatii afective pozitive cu membrii grupului scolar (grupa/clasa) si de desfasurare cu succes a activitatilor scolare.

6) Incluziunea (scolara) este procesul permanent de imbunatatire a serviciilor oferite de unitatile de invatamant pentru a cuprinde in procesul de educatie toti membri comunitatii, indiferent de caracteristicile, dezavantajele sau dificultatile acestora.

7) Scoala incluziva este unitatea de invatamant in care se asigura o educatie pentru toti copiii si reprezinta mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare si segregare. Copiii/Elevii din aceste unitati de invatamant beneficiaza de toate drepturile si serviciile educationale, psihoterapeutice, medicale si sociale, conform principiilor incluziunii sociale, echitatii si al asigurarii egalitatii de sanse.

8) Adaptare curriculara – corelarea continuturilor componentelor curriculumului national cu posibilitatile elevului cu CES, din perspectiva finalitatilor procesului de adaptare si de integrare scolara si sociala a acestuia.

9) Profesor itinerant si de sprijin este cadrul didactic cu studii superioare in domeniul psihopedagogic care desfasoara activitati de invatare, stimulare, compensare si recuperare cu persoanele cu CES integrate in unitatile de invatamant de masa in colaborare cu toti factorii implicati.

10) Planul de servicii individualizat reprezinta modalitatea de programare si coordonare coerenta a resurselor si serviciilor individualizate pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in unitati de invatamant de masa, fiind focalizat pe nevoile de dezvoltare ale acestora.

11) Programul de interventie personalizat reprezinta un instrument de proiectare si implementare a activitatilor educational-terapeutice, utilizat pentru eficientizarea activitatilor de interventie si atingerea finalitatilor prevazute in planul de servicii personalizat.

12) Plan educational individualizat (PEI) reprezinta instrumentul de organizare si realizare coordonata si coerenta a procesului educational pentru copilul/elevul/tanarul scolarizat la domiciliu. Acest plan este elaborat si revizuit de catre cadrele didactice din unitatea de invatamant rezidentiala.

13) Centrul Judetean/al Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE/CMBRAE) – unitate specializata a invatamantului preuniversitar, cu personalitate juridica, coordonata metodologic de inspectoratul scolar, care desfasoara servicii de asistenta psihoeducationala pentru parinti, copii, cadre didactice si care coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza, la nivel judetean, activitatea si serviciile educationale oferite de catre: centrele logopedice interscolare si cabinetele logopedice, centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica, mediatorii scolari.

14) Certificat de orientare scolara si profesionala – document/act oficial eliberat de catre CJRAE/CMBRAE, conform prevederilor cuprinse in Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza diagnosticul/deficienta si orienteaza copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale in invatamantul de masa sau in invatamantul special.

15) Incapacitate – limitari functionale cauzate de disfunctionalitati/deficiente fizice, intelectuale sau senzoriale, de conditii de sanatate ori de mediu si care reduc posibilitatea individului de a realiza o activitate, motrica sau cognitiva sau un comportament.

16) Handicap – dezavantaj social rezultat in urma unei deficiente sau incapacitati si care limiteaza sau impiedica indeplinirea de catre individ a unui rol asteptat de societate.

17) Dizabilitatea – rezultatul sau efectul unor relatii complexe dintre starea de sanatate a individului, factorii personali si factorii externi care reprezinta circumstantele de viata ale acestui individ. Datorita acestei relatii, impactul diverselor medii asupra aceluiasi individ, cu o stare de sanatate data, poate fi extrem de diferit. Dizabilitatea este termenul generic pentru afectari, limitari ale activitatii si restrictii de participare – conform CIF*1).

18) CIF reprezinta Clasificarea internationala a functionarii, dizabilitatii si sanatatii, document elaborat de Organizatia Mondiala a Sanatatii, Geneva, 2001.

19) Afectarea – o pierdere sau o anormalitate a structurii corpului sau a unei functii fiziologice, inclusiv functiile mintale. Prin notiunea de anormalitate intelegem aici variatiile semnificative de la norma stabilita statistic, adica o deviatie de la media populaţiei stabilita conform normelor standard masurate si ea trebuie utilizata exclusiv in acest sens, conform CIF.

20) Functionarea – termen generic pentru functiile organismului, structurile corpului, activitati si participare. Ele denota aspectele pozitive ale interactiunii dintre individ (care are o problema de sanatate) si factorii contextuali in care se regaseste (factori de mediu si personali) – conform CIF.

21) Adaptarea curriculara – corelarea continuturilor componentelor curriculumului national cu posibilitatile elevului cu cerinte educationale speciale sau alte tipuri de cerinte educationale din perspectiva finalitatilor procesului de adaptare si de integrare scolara si sociala a acestuia.

22) Educatia incluziva – proces permanent de imbunatatire a institutiei scolare, avand ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a sustine participarea la procesul de invatamant a tuturor persoanelor din cadrul unei comunitati.

23) Invatamant (educatie) la domiciliu – instruire la domiciliu, asigurata de cadre didactice specializate, pentru copii in incapacitate (temporara sau permanenta) de a frecventa unitatile retelei scolare de masa, din cauza unor probleme de sanatate.

24) Serviciile de educatie alternativa desfasurate in incinta unitatilor spitalicesti sunt o forma de scolarizare alternativa, temporara, a elevilor si tinerilor care sufera o internare pe perioada scolarizarii, inscrisi in unitati scolare de masa sau speciale care nu reusesc, fara ajutor medical si terapii specifice, sa isi desfasoare normal activitatea educationala in scoala de provenienta.

25) Centru de sanatate mentala pentru copii si adolescenti – unitatea spitaliceasca ce are ca obiectiv preventia primara si preventia secundara a grupelor de varsta ce sunt corespondente perioadei de scolarizare (preprimar, primar si gimnazial) prin forme alternative de interventie specifica: medicala si psihopedagogica.

26) Activitate – executarea unei sarcini sau actiuni de catre un individ. Ea reprezinta functionarea la nivel individual – conform CIF.

27) Participare – implicarea unei persoane intr-o situatie de viata. Ea reprezinta functionarea la nivelul societatii – conform CIF.

28) Boli cronice – boli care au o evoluţie lentă, ale căror simptome se instalează treptat, în evoluţie acţionând distructiv asupra organismului. De asemenea, bolile cronice presupun control şi tratament permanent.

29) Afectiuni neurologice – afectiuni care includ o larga varietate de boli ale sistemului nervos central si periferic, congenitale sau dobandite, acute sau cronice.

30) Afectiuni psihice – reprezinta un grup de tulburari ce cauzeaza o severa disfunctie in gandire, afectivitate si in relatiile sociale. Pot afecta pe oricine, indiferent de varsta (copii, adolescenti, adulti) si pot aparea in orice familie. Persoanele care prezinta boli psihice pot fi in general cu intelect normal, desi in unele cazuri datorita bolii creierul nu functioneaza la nivelul performantelor optime.

31) Afectiuni metabolice – orice tulburare care cauzeaza disfunctii ale actiunii metabolice (tulburare care implica o modificare in metabolismul normal de: glucide, lipide, proteine, apa si acizi nucleici) din organism ducand la pierderea controlului asupra homeostaziei. Afectiunile metabolice se evidentiaza prin diverse sindroame si boli.

32) Afectiuni rare – definesc bolile rare care pun in pericol viata sau provoaca o invaliditate cronica, fiind cu o prevalenta scazuta si necesitand eforturi speciale pentru a le rezolva.

33) Afectiuni sistemice – orice boala caracterizata printr-o atingere inflamatorie si imunologica a tesutului conjunctiv si prin difuziunea leziunilor.

34) Afectiuni genetice – apar datorita unor modificari survenite la nivelul genelor sau cromozomilor, transmise ereditar.

35) Afectiuni autoimune – apar atunci cand tesuturile sunt in mod eronat atacate de propriul sistem imunitar al organismului.

Are loc o actiune anormala a sistemului imun: limfocitele sau anticorpii ataca fara motiv unele organe pe care le recunosc ca non-self. Aceste afectiuni pot fi ereditare, dar pot fi determinate si de actiunea unor factori de mediu ce conduc la scaderea sistemului imunitar.

36) Afectiuni oncologice – afectiuni avand ca element comun proliferarea celulara anarhica, ce determina in general formarea unei tumori care se dezvolta spontan si prin extensie locala si la distanta. Evolutia poate fi lenta sau rapida, in raport cu unele particularitati biologice ale tumorii si cu raspunsul organismului.

37) Boli infectioase – sunt cauzate de patrunderea in organism a agentilor patogeni cum ar fi: bacterii, virusuri, paraziti sau fungi, bolile se pot transmite direct sau indirect de la un organism la un alt organism. In anumite cazuri bolile infectioase pot fi asimptomatice.

38) Persoana nedeplasabila – persoana aflata in imposibilitatea de a se deplasa atat in interiorul, cat si in exteriorul unui spatiu.

39) Normalizare – redresare, a se aduce sau a reveni la starea apropiata de valoarea intalnita cel mai des.

40) Preventie primara – actiunile care se fac in vederea pastrarii sanatatii mintale a copilului in familie, scoala si societate.

41) Preventie secundara – interventiile specializate educationale, psihologice sau medicale in vederea restabilirii sanatatii mentale a copilului in familie, scoala si societate.

–––––

*1) CIF reprezinta Clasificarea internationala a functionarii, dizabilitatii si sanatatii, document elaborat de Organizatia Mondiala a Sanatatii, Geneva, 2001.

Lasa un raspuns